آپدیت 18 اردیبهشت اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه مشاغل و نسخه Pro بارگذاری گردید.

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

دانستنی های مالیاتی | بخشنامه جدید بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی با امکان تقسیط بدهی 200/51510/د —– و اصلاحیه 200/56944/د

بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی با امکان تقسیط یکساله بدهی 51510/200/د
بخشودگی جرایم
tax
متن نامه بخشودگی جرایم در انتهای همین صفحه اضافه گردید

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

در اجرای مقررات مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ، ضمن تأكید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تكریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی‌ مؤدیان، 

شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذكور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران كل امور مالیاتی تفویض می شود:

الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش

۱- تفویض اختیار بخشودگی جرائم برای عملكرد / دوره / سال ۱۳۹۹ و به قبل به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه(به استثنای بند ۲) می باشد.

 عملکرد سال / دوره
۱۳۹۹۱۳۹۸۱۳۹۷۱۳۹۶۱۳۹۵ و قبل آن
حداکثر درصد بخشودگی جرائم۱۰۰۹۵۸۵۸۰۷۵

درصدهای مذكور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی كه با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداكثر تا یك ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می‌باشد 

و پس از آن در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در صورت ترتیب پرداخت نیز به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد از درصدهای مذكور كسر می‌شود تا حداكثر به پنجاه (۵۰) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (۴۰%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.

۲- تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل‌ بخشش برای عملكرد / دوره / سال ۱۴۰۰ و به بعد ، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی كه با بخشودگی آن موافقت نشده است) 

با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداكثر به میزان صد درصد (۱۰۰%) می‌باشد. درصد مذكور، در مورد مودیانی كه از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص /مطالبه، 

در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد كسر می‌گردد تا حداكثر به پنجاه (۵۰) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (۴۰%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.

۳) بخشوگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۲۷/ ۱۱ /۱۳۸۰ برای سالهای ۱۳۹۴ و قبل از آن و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ برای سالهای ۱۳۹۵ و بعد از آن، 

در صورتی كه مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت كلیه بدهی‌های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرائم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراكنش‌های بانكی تا صد در صد به مدیران كل امور مالیاتی تفویض می شود.

۴) مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب بخشنامه‌های صادره سازمان نخواهد بود.

۵) بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند ۴) شامل مودیانی كه در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی‌باشد. بدیهی است در صورت صدور حكم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

۶) در صورتی كه فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده(۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ برای مؤدیان احراز

 شده‌است، مبالغ خسارت مذكور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد كسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

۷) مودیانی كه در اجرای دستورالعمل قبلی ، مشمول برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذكور شده اند لیكن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است ، برای جرائم مذكور مشمول همان دستورالعمل می باشند.

۸) در راستای قانون استفاده از حداكثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی ، 

بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانكاران كه به واسطه عدم دریافت از كارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (۱۰۰%) به مدیران كل تفویض می‌گردد.

۹) بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یك میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به مدیران كل تفویض می گردد،مودیان استفاده كننده از این بند برای سال یا دوره مربوط مشمول بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه نخواهند بود.

۱۰- بخشودگی جرائم موضوع مواد ۵۱، تبصره یك ماده ۵۴ مكرر ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ و ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای (۱،۲،۳،۴) ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۸ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال /دوره /منبع) و فارغ از سایر بندهای این دستورالعمل تا صد در صد (۱۰۰%) به مدیران كل امور مالیاتی تفویض می گردد.

۱۱- در مواردی كه مودی قبل از درخواست بخشودگی جرائم نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نموده باشد، ملاك تصمیم گیری در خصوص كسر واحد درصد از بخشودگی جرائم ، در اجرای بندهای یك و دو این بخشنامه حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، انقضای تسلیم اظهارنامه، صدور برگ تشخیص/ مطالبه، تا تاریخ پرداخت كل اصل مالیات می باشد.

ب- تقسیط بدهی:

۱۲- حداكثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی ، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یك سال تعیین می گردد.

۲-۱۲- حداكثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیاتهای ابرازی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم یك سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می گردد.

این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال /دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند ۱-۱۲ اقدام شود.

۱۲-۱- به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال / دوره مربوط ، یك ماه از مدت تقسیط كاسته می شود تا حداكثر به هجده ماه برای مالیاتهای مستقیم و یكسال برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم برسد.

۱۳) حداقل معادل پانزده درصد (۱۵%) از اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی كه بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

۱۴) برای تقسیط بدهی پس از محاسبه كلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه ؛ اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی كه بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود.

اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد.

۱۵) در كلیه مواردی كه بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی كه مودی در سررسید هر یك از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، 

اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول كل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.

در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یك ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام كند ، مشمول این بند نخواهد بود.

۱۶) به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد، اختیار حداكثر زمان تقسیط موضوع ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شركت‌های دانش بنیان و فن آور با رعایت مقررات به مدیران كل امور مالیاتی مربوط، تفویض می گردد.

ج- سایر مقررات

۱۷) تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارك و مستندات مرتبط می باشد؛

۱۸) در صورتی كه مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره كل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید.

۱۹) تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذكور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر كل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سید محمد هادی سبحانیان

رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور


اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی 200/56944/د

شماره: 200/56944/د

تاریخ: 1402/08/21

ادارات کل امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 51510/200/د مورخ 1402/07/30 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

الف- به منظور تسریع در قطعیت پرونده‌ های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم از اعتراض خود نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا جرائم یا آرای بدوی یا تجدید نظر هیات های حل اختلاف مالیاتی که تا تاریخ 1402/08/20 به امور مالیاتی تسلیم نموده‌‌ اند 

حداکثر تا پانزدهم دی ماه سال جاری (1402/10/15) انصراف و مالیات تعیین شده تا مرحله اعتراض را قبول نمایند، در صورتی که اصل مالیات سال/دوره آنها برای اشخاص حقیقی در هر یک از منابع کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال و در خصوص اشخاص حقوقی کمتر از یک میلیارد و دویست میلیون ریال باشد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می ‌شود. 

همچنین بدهی مالیاتی این‌ گونه مودیان با رعایت شرایط فوق در اجرای ماده 167 قانون مالیات ‌های مستقیم تا 24 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی قابل تقسیط بوده و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می ‌شود.

ب- نظر به درخواست ‌های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده‌ سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می ‌باشند، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی موضوع بند (2) نامه شماره 11842/200/د مورخ 1402/02/27 و اصلاحیه شماره 23325/200/د مورخ 1402/04/12 و نامه 43524/200/د مورخ 1402/07/01 با رعایت مقررات مربوط تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید می‌شود.

ج- همچنین حسب درخواست مدیران محترم اصلاحات زیر در بخشنامه صدرالاشاره بعمل می آید:

1- در سطر سوم بند (1) عبارت “یا ترتیب پرداخت” حذف و عبارت “سه واحد درصد” در سطر ششم به “دو واحد درصد” اصلاح می ‌شود.

2- در سطر دوم بند (2) عبارت “یا ترتیب پرداخت” حذف و عبارت “سه واحد درصد” در سطر هفتم به “دو واحد درصد” اصلاح می ‌شود.

3- در سطر دوم بند (5) بعد از عبارت “از طرف سازمان” عبارت “یا سایر مراجع قانونی” اضافه می ‌شود.

4-در صدر بند (6) عبارت”با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ” اضافه می‌شود.

5- در سطر سوم بند (11) عبارت “ابلاغ برگ تشخیص” جایگزین عبارت  “صدور برگ تشخیص” می ‌شود.

6-در سطر دوم بند( 1-12 ) عبارت “نه ماه” جایگزین کلمه “یکسال” می شود.

7- تاریخ اجرای مذکور در ذیل بخشنامه به 1402/08/01 اصلاح می‌ گردد.

حکم بند 19 بخشنامه صدرالاشاره در اجرای این اصلاحیه نیز جاری می‌ باشد.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن نامه درخواست بخشودگی جرائم

اداره کل امور مالیاتی …………

موضوع : درخواست بخشودگی جرائم …………

با سلام

احترام ، عطف به برگ مالیات قطعی عملکرد شماره …………. مورخ ………….. به استحضار می رساند فعالیت اینجانب / شرکت …………. می باشد که با توجه به پرداخت اصل مالیات عملکرد سال / سالهای …….. جمعا به مبلغ ………… ریال

و با در نظر گرفتن سوابق خوش حسابی اینجانب/ شرکت ………………. از آن سازمان محترم استدعا دارد، پیرو بخشنامه 200/51510/د مورخ 1402/07/30 بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 191 ق.م.م و تفویض اختیار صورت گرفته از ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، دستور فرمایید نسبت به بخشودگی 100% جرائم اعلام شده اقدام لازم معمول گردد.

پیشاپیش از بذل توجه و مساعدت جنابعالی بی نهایت سپاسگزارم.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *