آپدیت 18 اردیبهشت اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه مشاغل و نسخه Pro بارگذاری گردید.

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

رفع ابهامات مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ثابت و ثبت های اصلاحی

تجدید ارزیابی دارایی ثابت

شماره : 210/9364/د

تاریخ : 1403/02/18

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست صورتجلسه شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی در خصوص:

ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، به تنفیذ رئيس كل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است برای اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.

لازم به ذکر است در نظریه شورای عالی مالیاتی به دو ابهام به شرح ذیل پاسخ داده شده است :

الف – ابهام اول مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرایند تجدید ارزیابی دارایی ثابت

ب – ابهام دوم شمول یا عدم شمول مالیات به برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت و انجام ثبت اصلاحی در دفاتر قانونی

تجدید ارزیابی

تجدید ارزیابی دارایی ثابت

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۷۸ / د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص شرایط بهره مندی از معافیت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین موضوع شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ این شورا در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح گردید.

شرح ابهام بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ثابت اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی دارایی ثابت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره راجع به نحوه تجدید ارزیابی فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی مصوبه شماره ۳۸۷۴ت ۵۲۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ از طرف سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است.

متعاقباً در سال ۱۳۹۸ ، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسید و بر اساس ماده ۱۴ آن مقرر شد؛

به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کار آمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ثابت اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی دارایی ثابت به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.

در این راستا، ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد.

در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی یاد شده آمده است پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی و انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

حال با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد؛

(الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری

1 – در احکام مالیاتی قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور…. مصوب ۱۳۹۱:

— افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت در صورت رعایت شرایط مقرر، مشمول معافیت مالیاتی اعلام شده و متعاقباً بر اساس مقررات مندرج در آیین نامه های اجرایی مربوطه، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آیین نامه موجب محرومیت استفاده از معافیت مالیاتی موضوعه ذکر شده است.

از آن جا که در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، شرط اخیرالذکر، یعنی محرومیت از معافیت مالیاتی در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط آیین نامه اجرایی مذکور، مطرح نبوده و صرفاً رعایت استانداردهای حسابداری به عنوان شرط لازم برای انتفاع از این مقرره بیان شده است،

لذا به نظر می رسد بر اساس مقررات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی مذکور، صرفاً موارد سه گانه مندرج در این ماده به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و عدم رعایت سایر مواد آیین نامه از جمله مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آن

و همچنین سایر موارد استانداردهای حسابداری صرفاً تشریفات انجام کار بوده و از منظر تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م از مصادیق عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب نمی شوند.

با توجه به صراحت حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ این قانون و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، چنانچه مودی هر یک از موارد آیین نامه مربوطه و استانداردهای حسابداری مربوط به داراییهای تجدید ارزیابی شده را رعایت ننماید امکان بهره مندی از مقررات موضوعه را نخواهد داشت.

به عنوان مثال در مواردی که مودی از بابت دارایی استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده هزینه استهلاک این دارایی را در دفاتر ثبت و شناسایی ننماید یا تجدید ارزیابی دارایی ثابت توسط کارشناسان موضوع ماده ۶ آیین نامه صورت نپذیرد….

این امر به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده مشمول مالیات می باشد.

ب – برگشت مازاد تجدید ارزیابی داراییها و انجام ثبت اصلاحی به موجب تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور:

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ثابت قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط دارایی ها در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ثابت برگشت شده درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.

حال با توجه به عدم پیش بینی برگشت از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی (۱۳۹۴/۴/۳۱) نظرات ذیل مطرح می باشد.

۱- از آنجا که در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن حکم خاصی در خصوص برگشت مازاد تجدید ارزیابی داراییها و انجام ثبت اصلاحی پیش بینی نشده است،

لذا ثبت اصلاحی تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی در آن سال یا سالهای بعد خارج از امر تجدید ارزیابی دارایی ها تلقی شده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ثابت برگشت شده درآمد محسوب و مشمول مالیات می باشد.

۲ – از آنجا که ملاک افزایش سرمایه ثبت آن در اداره ثبت شرکتها می باشد لذا در مواردی که افزایش سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت نشده و ثبت سند اصلاحی برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دفاتر صورت پذیرفته باشد این امر مخالف و مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و از این حیث مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده مشمول مالیات نخواهد بود.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی

با توجه به ابهامات مطرح شده شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٦٦ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید :

1 – در خصوص ابهام بند الف نظر اکثریت از آنجائیکه مطابق مفاد مقررات آئین نامه ی اجرایی تبصره یک ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴

صرفاً موارد مذکور در ماده (۱۰) آیین نامه یاد شده، به منزله ی عدم رعایت استانداردهای حسابداری و موجب تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود

و از سوی دیگر عدم رعایت هر یک از شروط ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که طی تبصره های ماده ۱۰ آیین نامه مذکور تبیین گردیده است، موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی داراییهای مربوط می شود؛

فلذا با عنایت به مراتب فوق، عدم رعایت سایر موارد آیین نامه منصرف به عدم رعایت ترتیبات (امور شکلی) انجام تجدید ارزیابی دارائی ها بوده و موجبی برای شمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

تجدید ارزیابی دارایی ثابت 1
تجدید ارزیابی دارایی ثابت 2
تجدید ارزیابی دارایی ثابت 3

همچنین مطالعه کنید : رأی هیأت عمومی عدم ابطال نامه شماره 47907

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *