آپدیت 18 اردیبهشت اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه مشاغل و نسخه Pro بارگذاری گردید.

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم و تبصره های آن

Table of Contents

دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم

شماره : 200/11237/د

تاریخ : 1403/02/25

مخاطبان : مدیران کل محترم امور مالیاتی

موضوع : مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم ، تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مؤدیان گروههای دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان اجرای عدالت مالیاتی تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل موارد ذیل را مقرر می دارد :

الف – مالیات مقطوع موضوع دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴

اشخاص مشمول در دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم

دستورالعمل تبصره ماده 0 قانون مالیات مستقیم

۱- تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ 180.000.000.000 ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود،

مشمول مقررات بند (الف) این دستور العمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می باشند.

شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. آموزش ارسال اظهارنامه تبصره 100

تبصره – صاحبان مشاغل زیر مشمول تعيين ماليات مقطوع موضوع بند الف این دستور العمل نمی باشند،

این مؤدیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق تایید یا تکمیل اظهار نامه پیش فرض و تسلیم آن

در اجرای بند (ب) این دستور العمل یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حسب مقررات قانونی مربوطه می باشند.

۱-۱- مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از مبلغ 180.000.000.000 ریال بوده است.

۲-۱- در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

۳-۱- مؤدیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ برای آنها فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بارگذاری نشده است.

تبصره حکم بند (۳۱) مانع از بارگذاری فرم تبصره مذکور با درخواست مؤدیان محترم یا اتاقهای اصناف و یا تشکل های حرفه ای ذیربط آنها بعد از تاریخ مذکور نخواهد بود.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات و سوابق موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیات مقطوع مشمولین بند (الف) این دستور العمل را تعیین و مراتب را طی فرمی، در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید.

در صورتی که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور کمتر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مؤدی باشد،

مؤدی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات مقطوع نیز در صورتی که فروش و درآمد خالص ابرازی مؤدی تا میزان حد نصاب مقرر در جزءهای (۱۱) و (۲۱) حسب مورد باشد بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد.

مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند (الف) این دستور العمل قطعی است و در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط مؤدی مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ می باشد.

جرایم در دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم

۴- چنانچه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اسناد و مدارک مثبته ای از مؤدیانی که مالیات آنها در اجرای بند (الف) این دستور العمل به صورت مقطوع تعیین و قطعی شده باشد به دست آید که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، باشد:

۱-۴- در صورتی که بیش از حد نصاب های مذکور در جزءهای (۱۱) و (۲۱) بند (۱) فوق (مبالغ 180.000.000.000 یا 36.000.000.000 ریال) حسب مورد باشد مؤدی مذکور، مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) آن قانون ،

مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

۲-۴- در صورتی که کمتر از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از پانزده درصد (۱۵) باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستور العمل، مشمول جريمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد.

مالیات بنگاه های معاملات املاک در دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم

۵- در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حسابهای بانکی آنها از طریق دستگاههای کارتخوان (pos) یا سایر ابزارهای پرداخت درآمد آنها نم یباشد از جمله نمایشگاههای اتومبیل و بنگاههای معاملات املاک این موضوع در تعیین مالیات مقطوع آنها لحاظ خواهد شد.

۶- چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام اینتاکد یک یا چند فعالیت که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت دارد،

ما به التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (۲۴) این دستورالعمل محاسبه شده و از طریق صدور برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد.

این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

مالیات مقطوع پزشکان در دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم

7- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۲ مشمول حکم جزء (۱) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستور العمل یا مالیات مکسوره ،آنها هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.

8- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و بر اساس گزارش واصله در سامانه گزارشهای مردمی فرار مالیاتی و بازدید بعمل آمده تخلف آنها از حکم مذکور تأیید شده است، مشمول این دستور العمل نمی باشند.

ب – تولید اظهارنامه پیش فرض برای صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم با فروش و درآمد خالص بیش از 180.000.000.000ریال برای سال ۱۴۰۲:

دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم

9- برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) این دستورالعمل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی بیش از نصاب مقرر در جزءهای (۱-۱) و (۱-۲) بند (۱) این دستورالعمل می باشد،

سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض بر اساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۵ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir می نماید،

چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن با حداقل مالیات مشخصه شده در اظهار نامه پیش فرض اقدام نمایند اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد.

۱۰- در خصوص مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل چنانچه با رعایت قوانین و مقررات متعاقباً اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبات اظهار نامه پیش فرض تایید یا تکمیل و تسلیم شده قرار گرفته باشد،

مالیات ما به التفاوت و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانونی مطالبه خواهد شد.

ج – سایر مقررات :

دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم

۱۱- اطلاعات واصله به سازمان که در محاسبات مالیات مقطوع مؤديان موضوع بند (الف) و درآمد مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل که اظهارنامه مالیاتی آنها به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده محاسبه گردیده است،

به عنوان اطلاعات برداشت شده محسوب و در محاسبات و رسیدگیهای بعدی حسب مورد برای اخذ مالیات ما به التفاوت مبنای عمل نمی باشد.

مهلت پرداخت و تقسیط در دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم

۱۲- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بندهای (الف) و (ب) این دستور العمل تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ می باشد.

صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع در اجرای بند (۲) این دستور العمل و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور نداشته باشند؛ به شرح زیر می توانند نسبت به تقسیط و پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند.

تقسیط بدهی در دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم

۱-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی قبلی بابت عملکرد سالهای قبل همین پرونده مالیاتی نباشد؛ مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستور العمل حسب مورد به مدت ۹ ماه (۱۰) قسط مساوی قابل تقسیط می باشد.

مفاد این بند در مورد مؤدیان دارای بدهی سالهای قبل همین پرونده مالیاتی چنانچه نسبت به ترتیب پرداخت بدهیهای مربوط از طریق چک الکترونیک با رعایت مقررات ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت ۶ ماه ۷) قسط مساوی اقدام نمایند نیز جاری است.

۲-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد؛ یا در اجرای قسمت اخیر بند (۱۱۲) نسبت به ترتیب پرداخت بدهی خود از طریق چک الکترونیکی اقدام نماید،

در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستور العمل حسب مورد از طریق چک الکترونیک، مالیات متعلقه به مدت ۱۴ ماه (۱۵) قسط مساوی تقسیط می گردد.

۳-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی بابت عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی باشد؛ حداکثر امکان تقسیط مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی را در اجرای بند (۹) این دستور العمل به مدت ۴ ماه (۵) قسط مساوی خواهد داشت.

۱۳- برای مؤدیانی که در اجرای جزء (۳) بند (الف) این دستور العمل با عدم پذیرش فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند مالیات ابرازی حداکثر به مدت ۲ ماه (۳) قسط مساوی قابل تقسیط خواهد بود.

۱۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغلی که در اجرای بندهای (الف) یا (ب) این دستور العمل تایید و ارسال فرم تبصره ماده (۱۰۰) یا تایید و تکمیل فرم اظهارنامه پیش فرض مطابق بند (۹) فوق)، اقدام می نمایند

امکان بخشودگی ۱۰۰ صد درصدی جرایم موضوع مواد (۱۹۰) بابت تقسیط بدهی در صورت پرداخت در موعد مقرر و (۱۶۹) (بابت عدم صدور صورت حساب) و (۲۷۲) قانون فوق را حسب مورد فراهم نمایند.

۱۵- در خصوص مؤدیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی می نمایند، هزینه های اجاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *