آپدیت 18 اردیبهشت اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه مشاغل و نسخه Pro بارگذاری گردید.

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳ – ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۱۱۵

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳ – ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۱۱۵

شماره: ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۱۱۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

معاونین محترم

مدیران مستقل ستادی

مدیران کل تامین اجتماعی استان

مدیران درمان تامین اجتماعی استان

مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه

با سلام

به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وزارت محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شورایعالی کار

در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را به شرح ذیل اعلام می نماید:

واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند

۱ – حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی به استثنای مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد (مقطوع مبلغ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال ) اعلام می گردد.

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

2 – سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۲۳۰,۰۲۶ ریال به شرح ذیل افزایش می یابد.

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

مبلغ مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۳ = ۱/۲۲ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۲ + ۲۳۰,۰۲۶

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳
مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

3 – با توجه به اینکه طبق بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تصویب نامه فوق الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل

ماهیانه مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای

مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه مسکن کارگری

2.100.000 ریال بعنوان پایه سنواتی که در سال ۱۴۰۳ دارای یکسال سابقه کار شده یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد

و همچنین حق تاهل پرداخت نمایند لذا کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار می بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های (۵) و (۵/۱) جدید درآمد

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله اضافه کاری و…. در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

توجه : لازم به ذکر می باشد که چنانچه بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

۴ – طبق بند (۵) تصویبنامه فوق الذکر مقرر گردیده است که کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران متأهل اعم از مرد و زن از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ ماهانه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق تأهل پرداخت نمایند.

۵ – به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعملهای صادره از سوی اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه کلیه کارفرمایان مکلفند:

از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگاههای دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل که دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است

مبلغ روزانه ۷۰,۰۰۰ ریال حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

۶ – به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۱,۷۶۹،۴۲۸) ریال درج گردیده است،

چنانچه در سال ۱۴۰۳ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید؛

می بایست دستمزد و مزایای آنها به شرح بندهای فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

7 – حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمه شدگان به شماره ثبت ۱۰۰۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ برابر ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۴۰۲ از رقم روزانه ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال بیشتر می باشد:

همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۲۳۰,۰۲۶ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۴۰۳ = ۱/۲۲ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۲ + ۲۳۰,۰۲۶

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

8 – حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۳ معادل

رقم روزانه ۷۲۸، ۲,۳۸۸ ریال خواهد بود ،

همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۲ باشد

می بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۳ رعایت گردد.

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

مثال) بیمه شده ای در سال ۱۴۰۲ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه ۴۰,۰۶۹,۶۸۵ ریال اقدام نموده است.

با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۳ می باشد بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۳ برابر فرمول ذیل به مبلغ ۵,۴۹۴,۰۷۴ ریال خواهد بود.

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال ۱۴۰۳ = ۲,۳۸۸,۷۲۸ * (ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۳)

تذکر مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه های توافقی مطابق دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ خواهد بود.

بخشنامه اقلام مشمول کسر بیمه 1403
بخشنامه اقلام مشمول کسر بیمه سال 1403

9 – کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ خواهد بود،

همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۳ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ ترمیم می گردد.

اقلام مشمول بیمه سال 1403
اقلام مشمول بیمه سال 1403

۱۰ – ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۶ و اصلاحات بعدی آن در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

الف) رانندگان بین شهری

رانندگان وانت بار سواری مینی بوس کامیونت و…… = ۱/۳۵ برابر حداقل دستمزد

رانندگان اتوبوس کامیون و ….. = ١/٦٥ برابر حداقل دستمزد

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

ب) رانندگان درون شهری

رانندگان حمل بار = ۱/۱ برابر حداقل دستمزد

رانندگان حمل مسافر سواری مینی بوس و …. = ۱/۱ برابر حداقل دستمزد

رانندگان اتوبوس درون شهری = ۱/۱ برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب ۱/۶۵) معادل ۳,۹۴۱,۴۰۰ ریال

بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب ۱/۳۵) معادل ۳,۲۲۴,۷۸۰ ریال

سایر رانندگان و رانندگان تاکسی وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب (۱/۱) معادل ۲,۶۲۷,۶۰۰ ریال تعیین می گردد.

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

۱۱ – ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند (۳) دوهزار و یکصد و یازدهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیات مدیره محترم سازمان به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد.

الف) کارگر درجه یک کارگر ماهر استادکار ۱/۹ برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو کارگر نیمه ماهر کمک استادکار ۱/۶ برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۱/۳ برابر حداقل دستمزد

با توجه به بند فوق حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه

با اعمال ضرایب ۱/۳، ۱/۶، ۱/۹ برابر حداقل دستمزد به ترتیب ۳,۱۰۵,۳۴۶ ، ۳٬۸۲۱,۹۶۵ و ۴,۵۳۸,۵۸۳ ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول گردد.

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

۱۲ – با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می باشد.

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

۱۳ – مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران ستادی مدیران کل معاونین روسای ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

ش ش : ۱۰۵۷۹۵۴۹۵ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۵۹، کدپستی: ۱۴۵۷۶۶۵۵۹۵ تلفن: ۶۴۵۰۱

اقلام مشمول بیمه 1403
اقلام مشمول بیمه 1403

میرهاشم موسوی

مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *