آپدیت 18 اردیبهشت اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه مشاغل و نسخه Pro بارگذاری گردید.

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

شاخص های انتخاب مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی آن

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰
مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰
مودیان بزرگ ۱۴۰۲۵۱۳ ۲۰۰
ماده 219 ق.م.م
مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰
مودیان بزرگ ۱۴۰۲۵۱۳ ۲۰۰ آیین نامه 45 ماده 219 ق.م.م
مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

مخاطبین : ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران

شماره : ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

تاریخ : ۱۲/۲۶ ۱۴۰۶

موضوع : شاخصهای انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

بر اساس ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مسئولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است.

همچنین در راستای تبصره (۱) ماده (۲۱۹) ق م م و ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی مربوط به ماده مذکور اهداف تشکیل اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

و به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی و مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده های مالیاتی به از اداره کل امور مالیاتی مذکور هر گونه جابجایی پرونده های مالیاتی صرفاً می بایست بر اساس ضوابط اجرایی مندرج در این دستور العمل انجام پذیرد.

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

فصل اول – تعاریف

ماده ۱ :

در این دستور العمل اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند.

الف) پرونده مالیاتی :

مجموعه سوابق مالیاتی هر مؤدی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی مالیات بر درآمد حقوق مالیات تکلیفی و .. اعم از فیزیکی و الکترونیکی) می باشد.

ب) انتقال پرونده :

جابجایی پرونده مالیاتی از به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ در راستای این دستور العمل

پ) شرکتهای خدمات ملی :

شرکتهایی هستند که خدمات خود از جمله خدمات پستی بیمه ای مخابراتی و…) را به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می دهند.

ت) پرونده های مالیاتی متمرکز:

پرونده اشخاص حقوقی که عمده دارای فعالیت پیمانکاری، صنعتی و معدنی می باشند و فعالیت آنها در یک یا چند استان انجام می پذیرد.

ث) شاخص ریالی :

حد نصاب میانگین فروش کالا ارائه خدمات مالیات ابرازی تشخیص و قطعی عملکرد سه سال مالی اخیر اشخاص حقوقی

ج) پرونده های مالیاتی منتخب :

پرونده های مالیاتی که با توجه به حد نصاب های مربوط به شاخصهای ریالی و همچنین شاخص های غیر ریالی مورد نظر، حائز شرایط انتقال از ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ می باشند.

چ) پرونده های مالیاتی خاص :

پرونده هایی که با توجه به سیاستهای سازمان مصالح ملی و قوانین و مقررات موضوعه، به صورت خاص تلقی و اداره کل ذیصلاح به منظور رسیدگی مطالبه و وصول مالیات با دستور رئیس کل محترم سازمان تعیین می گردد.

فصل دوم شرایط انتقال پرونده های مالیاتی منتخب از به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

ماده ۲ پرونده های مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به استثنای اداره کل امور مالیاتی مؤدیان متوسط در صورتی که واجد هر یک از شرایط ذیل باشند

در فهرست پرونده های قابل انتقال به مؤدیان بزرگ مالیاتی قرار گرفته و با اعلام دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی، پس از تأیید معاون درآمدهای مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ منتقل می گردد.

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

الف) شاخص های ریالی :

1- میانگین فروش کالا ارائه خدمات اعم از اصلی و متمم در سه سال پایانی رسیدگی بیش از 10.000 میلیارد ریال باشد. 2- میانگین مالیات قطعی اعم از اصلی و متمم در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی بیش از 200 میلیارد ریال باشد.

3- میانگین مالیات تشخیص اعم از اصلی و متمم در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی بیش از 400 میلیارد ریال باشد.

4- میانگین مالیات ابرازی در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی بیش از 100 میلیارد ریال باشد.

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

ب ) شاخصهای غیر ریالی :

1- پرونده های مالیاتی شرکتهای خدمات ملی از جمله بیمه ها، مخابرات و ……

2- پرونده های مالیاتی متمرکز

3- پرونده های مالیاتی خاص

4- پرونده های مالیاتی با موضوع فعالیت واحد مانند بانک ها، صنعت خودرو، نفت و گاز و دارویی

تبصره :

کلیه شاخص های ریالی و غیر ریالی مندرج در این دستور العمل با توجه به ضرورت های لازم از جمله نرخ تورم و سایر شرایط هر سه سال یک بار توسط معاونت درآمدهای مالیاتی قابل تغییر می باشد.

فصل سوم – نحوه نقل و انتقال پرونده های مالیاتی

ماده ۳:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند پس از صدور مجوز توسط معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص انتقال پرونده های مالیاتی منتخب به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری اطلاعات نسبت به بستن موارد باز احتمالی از قبیل حسابرسی حسابداری و ….) و انتقال و ارسال کلیه سوابق پرونده به اداره کل امور مالیاتی موصوف اقدام نمایند.

ماده ۴:

اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ موظف است در صورتی که هر کدام از پرونده های فعلی در آن اداره کل حسب مقررات این دستور العمل فاقد شرایط موضوع ماده (۲) این دستور العمل تشخیص داده شوند

حداقل ۳ ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی آخرین اظهار نامه تسلیمی، پس از صدور مجوز توسط معاونت درآمدهای مالیاتی نسبت به انتقال پرونده به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط، اقدام نمایند.

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

ماده ۵:

چنانچه پرونده منتخب در مرحله اعتراض به برگ مطالبه تشخیص باشد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدی، اداره مبداً با اداره کل فناوری اطلاعات پرونده جهت صدور برگ قطعی و یا سیر مراحل دادرسی به اداره کل مقصد منتقل گردد.

موظف است در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه و توافق یا عدم توافق با مزدی در راستای مفاد ماده ۲۳۸ ق.م.م اقدام نماید تا ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری اطلاعات پرونده جهت صدور برگ قطعی و یا سیر مراحل دادرسی به اداره کل مقصد منتقل گردد.

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

ماده ۶:

چنانچه عملکرد سال سالهای قبل پرونده منتخب در مراحل دادرسی پس از ماده ۲۳۸ ق. م. م باشد در هر مرحله ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری اطلاعات جهت بستن موارد باز پرونده در سامانه یکپارچه مالیاتی مابقی مراحل دادرسی در اداره کل امور مالیاتی مقصد تشکیل می گردد.

فصل چهارم – نحوه توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده استانی

ماده ۷:

در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب بر اساس شاخصهای ریالی و متمرکز دارای چند محل فعالیت اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ موظف است بر اساس دستور العمل شماره ۲۳۰/۸۱۰۰۳ د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳،

مالیات و عوارض واحدهای دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز نماید و نتیجه را به دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید.

متعاقباً ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی عوارض یادشده را با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداریها دهیاریها و مناطق عشایری واریز نمایند.

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

ماده ۸:

در خصوص پرونده های مالیاتی خدمات ملی مبالغ وصولی توسط اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام و دفتر مذکور نسبت به توزیع آنها بر اساس سرانه جمعیت، اقدام می نماید.

ماده ۹:

دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی موظف است در خصوص پرونده های انتقالی از به مؤدیان بزرگ به از سایر ادارات مراتب را به منظور اصلاح سهمیه وصولی ادارات کل و توزیع عوارض به مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید.

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده 10:

پرونده های مالیاتی که بنا به تشخیص و دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت انتقال به / از اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزر رگ انتخاب می گردند، از شمول ضوابط تعیین شده در این دستور العمل خارج است.

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

ماده ۱۱:

چنانچه بر اساس اطلاعات واصله مشخص شود اشخاص حقوقی از طریق فعالیتهای غیر واقعی صوری، مبلغ فروش یا سود غیر واقعی ابراز نموده اند،

مشمول حد نصاب های ریالی موضوع این دستورالعمل نگردیده و قابل انتقال به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نمی باشند.

سید محمد هادی سبحانیان

مودیان بزرگ ۱۴۰۲/۵۱۳ /۲۰۰

همچنین مطالعه کنید : مبحث صورتحساب الکترونیکی

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک نظر

  • علی گفت:

    عالی