آپدیت 18 اردیبهشت اکسل حقوق و دستمزد 1403 نسخه مشاغل و نسخه Pro بارگذاری گردید.

دیدن فیلم آموزشی و دانلود

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خانه

ماده 103 قانون مالیات های مستقیم | وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی و ابطال مالیات تکلیفی حق تمبر

چنانچه شما به عنوان وکیل مالیاتی مودی، قصد دفاع در هیئت های حل اختلاف مالیاتی را داشته باشید، از مهمترین تکالیف شما قبل از تشکیل این جلسات محاسبه مالیات تکلیفی حق تمبر می باشد.

این امر موجب رسمیت بخشیدن به وکالت مودی می باشد.

در مواردی که وکیل مالیاتی مودی از کارمندان‌ مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی باشد ، نیازی به پرداخت این مالیات نیست.

وکیل مالیاتی

نحوه محاسبه مالیات حق تمبر مالیاتی برای وکیل مالیاتی

فرض کنید مالیات ابرازی مودی 1.000.000.000 ریال و مالیات تشخیصی 5.000.000.000 ریال باشد، محاسبات بدین صورت می باشد :

وکیل مالیاتی

20.000.000 = 5% * 400.000.000 پله اول محاسبه

48.000.000 = 4% * 1.200.000.000 پله دوم محاسبه

2.400.000.000 = 1.000.000.000 – 1.200.000.000 – 400.000.000 – 5.000.000.000

72.000.000 = 3% * 2.400.000.000 پله سوم محاسبه

140.000.000 = 72.000.000 + 48.000.000 + 20.000.000 رقم مشمول مالیات

7.000.000 = 5% * 140.000.000 مالیات تکلیفی حق تمبر

مالیاتی

شما به عنوان وکیل مالیاتی بابت این پرونده مبلغ هفت میلیون ریال مالیات حق تمبر پرداخت می کنید.

دانلود تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ

وکیل مالیاتی چه نقشی ایفا می کند ؟

وکیل مالیاتی یا مشاور مالیاتی یک شخصیت حرفه‌ای است که به افراد و شرکت‌ها و مشاغل کمک می‌کند تا مسائل مالیاتی خود را مدیریت کنند.

این افراد متخصص در قوانین مالیاتی هستند و به مشتریان خود کمک می‌کنند تا مالیات خود را بهینه‌سازی کنند، از تخفیفات مالیاتی استفاده کنند و از طرفی جلوی خسارت های سنگین مالیاتی در اثر ناآگاهی را می گیرند.

وکیل مالیاتی می‌تواند به مشتریان خود در تهیه اظهارنامه مالیاتی، حل اختلافات مالیاتی، مشاوره مالیاتی و برنامه‌ریزی مالی و مالیاتی کمک کند.

نصاب های جدید قانون مالیات های مستقیم

‌بر اساس ماده ۱۷۵ قانون مالیات های مستقیم :

کلیه حد نصاب‌های مندرج در این قانون، هر دو سال یکبار هماهنگ با نرخ تورم  به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

تصویب نامه شماره ( 77899/ت59727هـ ) مورخ ( 09 / 05 / 1401 )

– به موجب تصویب نامه شماره ( 77899/ت59727هـ ) مورخ ( 09 / 05 / 1401 ) و به استناد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، نصاب‌های مقرر در بند د ماده 103، به شرح زیر تعدیل شد:

حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی مبلغ 400,000,000 ریال و حد نصاب طبقه دوم حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی به مبلغ 1,200,000,000 ریال

به موجب بخشنامه شماره ( 30229/214/د ) مورخ ( 22 / 05 / 1401 )، از تاریخ ابلاغ تصویب نامه شماره ( 77899/ت59727هـ ) مورخ ( 09 / 05 / 1401 )، مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی عبارت است از:

تا 400,000,000 ریال ما به الاختلاف، پنج درصد ( %5 )

از 400.000.000 ریال تا 1,200,000,000 ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد ( %4 )

از 1,200,000,000 ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد ( %3 )

و معادل پنج درصد ( %5 ) آن تمبر باطل خواهد شد.

ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

2 – به موجب تبصره 3 ماده 219 موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب (1394 / 04 / 31  ) درتبصره 9 ماده 53، ماده 86، ماده 88، تبصره 2 ماده 103، تبصره 5 ماده 109، ماده 126 و تبصره 2 ماده 143

عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های « ظرف ده‌روز »، « ظرف سی‌روز » و « منتهی ظرف سی‌روز » شد.

ماده 103 قانون مالیات های مستقیم :

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌ کنند مکلف ­اند در وکالت­ نامه‌های خود رقم حق‌ الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد ( 5% ) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­ نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر ‌باشد :

ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد ( 5% ) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی‌که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌ دادگاه است پنج درصد 5% حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر­طبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر :

وکیل مالیاتی

‌تا ده میلیون ( 10,000,000 ) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد ( 5% )؛

تا سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد ( 4% ) نسبت به مازاد ده میلیون( 10,000,000 ) ریال.

از سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد ( 3% ) نسبت به مازاد سی میلیون ( 30,000,000 ) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد ( 5% ) آن تمبر باطل خواهد شد. [1]

وکیل مالیاتی

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (‌ ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند ) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

تبصره ‌1 :

در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین‌ دادرسی مدنی در هیچ‌ یک از دادگاه ها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود

مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و‌ مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت­‌نامه نمی‌ باشند.

مالیات تکلیفی حق تمبر

تبصره 2 :

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف ­اند

از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد ( 5% ) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد [2] به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

‌تبصره ‌3 :

در صورتی‌که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت­نامه مربوط‌ نخواهد بود.

تبصره 4 :

در مواردی‌که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق‌ الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت ­‌نامه قرار گرفته است‌ تعیین نمایند .

مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف ­اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌ التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

همچنین مطالعه کنید : قانون تسهیل سامانه مودیان

مزایای استفاده از وکیل مالیاتی :

استفاده از وکیل مالیاتی برای افراد و شرکت‌ها دارای مزایای زیادی است، این شامل موارد زیر می‌ شود.

  1. حفاظت از حقوق مالی: وکیل مالیاتی متخصص در قوانین مالیاتی است و می‌تواند به شما کمک کند تا از حقوق مالی خود حفاظت کنید و از تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوید.
  2. کاهش خطرات: با داشتن یک وکیل مالیاتی می‌توانید از خطرات مربوط به تهیه اظهارنامه مالیاتی نادرست یا ناقص کاسته و از جریمه‌ها و مشکلات حقوقی جلوگیری کنید.
  3. مشاوره تخصصی: وکیل مالیاتی به عنوان یک مشاور تخصصی می‌تواند به شما راهنمایی کند که چگونه مالیات خود را بهینه‌سازی کنید و از بهترین روش‌های مالیاتی استفاده کنید.
  4. حل اختلافات: وکیل مالیاتی می‌تواند به شما در حل اختلافات مالیاتی با مراجع مالیاتی کمک کند و به شما در پیگیری مسائل حقوقی مربوط به مالیات کمک کند.
  5. صرفه‌جویی در زمان و هزینه: استفاده از وکیل مالیاتی می‌تواند به شما کمک کند تا زمان و هزینه‌های مربوط به مسائل مالیاتی را کاهش دهید و به صورت کلی به صرفه‌ترین راه حل‌ها را برای مشکلات مالیاتی خود پیدا کنید.

بنابراین، استفاده از خدمات یک وکیل مالیاتی می‌تواند به شما کمک کند تا مسائل مالیاتی خود را به بهترین شکل مدیریت کنید و از حقوق خود حفاظت کنید.

درخواست مشاوره مالیاتی

وکیل مالیاتی

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از اینکه به جمع گروه مالی و نرم افزاری پرشین فای پیوستید سپاسگزاریم.